Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 60 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 514,6 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 21 κτίρια γραφείων, 12 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 13 logistics center, 8 κτίρια μικτής χρήσης, και 5 λοιπά ακίνητα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 335,3 χιλ. τ.μ.

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο