€392,4 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€26,6 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€210,7 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€21,7 εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€33,9 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€41,1 εκ.

EBITDA

€14,3 εκ.

Adj. EBITDA

53,8%

LTV

€1,4

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 31.12.2022 Αποτελέσματα Ομίλου