€301,6 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€17,6 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€156,9 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€13,1 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€3,1 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€8,8 εκ.

EBITDA

€6,9 εκ.

Adj. EBITDA

52%

LTV

€1,056

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 31.12.2020