€419,2 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€22,5 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€209,7 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€12,6εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€11,1 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€18,3 εκ.

EBITDA

€8,6 εκ.

Adj. EBITDA

50%

LTV

€235,9 εκ.

Καθαρή Αξία Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

Ημερ.: 30.06.2023 Αποτελέσματα Ομίλου