€372,3 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€15,7 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€185,2 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€10,1 εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€21,0 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€23,8 εκ.

EBITDA

€5,2 εκ.

Adj. EBITDA

49,8%

LTV

€1,25

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 30.06.2022 Αποτελέσματα Ομίλου