€163,56 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€3,94 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€1,66 εκ.

Λειτουργικά
Έξοδα

€3,08 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
προ Φόρων

€ 2,57 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
μετά από Φόρους

€6,75 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€81,94 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€1,055

Εσωτερική
αξία Μετοχής

+1,44%

Premium/Discount
to NAV

Ημερ.: 30.06.2019