€113,25 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€5,58 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€2,64 εκ.

Λειτουργικά
Έξοδα

€3,49 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
προ Φόρων

€ 2,74 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
μετά από Φόρους

€3,59 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€33,22 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€1,024

Εσωτερική
αξία Μετοχής

-23%

Premium/Discount
to NAV

Ημερ.: 31.12.2018