€468,7 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€18,0 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€221,1 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€25,5εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€22,6 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€37,7 εκ.

EBITDA

€17,9 εκ.

Adj. EBITDA

47,2%

LTV

€274,2 εκ.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ομίλου (NAV)

Ημερ.: 31.12.2023 Αποτελέσματα Ομίλου