€324,9 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€23,9 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€168,0 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€18,14 εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€23,0 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€29,5 εκ.

EBITDA

€11,8 εκ.

Adj. EBITDA

51,7%

LTV

€1,201

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 31.12.2021 Αποτελέσματα Ομίλου