€312,9 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€23,0 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€163,5 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€8,1 εκ.

Έσοδα από Μισθώματα

€3,1 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€12,2 εκ.

EBITDA

€4,1 εκ.

Adj. EBITDA

52,2%

LTV

€1,106

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 30.06.2021