€96,3 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€2,57 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€2,2 εκ.

Λειτουργικά
Έξοδα

€0,04 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
προ Φόρων

€ -0,31 εκ.

Κέρδη/Ζημιές
μετά από Φόρους

€2,7 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€18,52 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€0,983

Εσωτερική
αξία Μετοχής

-27%

Premium/Discount
to NAV

Ημερ.: 30.06.2018