€200,71 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€13,44 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€94,91 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€9,62 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€13,77 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€17,75 εκ.

EBITDA

€4,18

Adj. EBITDA

47,3%

LTV

€1,118

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 31.12.2019