Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας, της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή
Σουζάνα Πογιατζή Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Ιωάννης Βογιατζής
Ιωάννης ΒογιατζήςΜέλος, Mη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Λάμπρος Παπαδόπουλος
Λάμπρος ΠαπαδόπουλοςΜέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ