Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας, της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Howard Prince-Wright
Howard Prince-WrightΠρόεδρος, Ανεξάρτητο - Mη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Δημήτριος Γκούμας
Δημήτριος ΓκούμαςΜέλος, Ανεξάρτητο - Mη μέλος του ΔΣ
Γεώργιος Τίγγης
Γεώργιος ΤίγγηςΜέλος, Mη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ