Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας, της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Howard Prince-Wright
Howard Prince-WrightΠρόεδρος
Δημήτριος Γκούμας
Δημήτριος ΓκούμαςΜέλος
Γεώργιος Τίγγης
Γεώργιος ΤίγγηςΜέλος