Ο εσωτερικός έλεγχος στην Trastor (μητρική εταιρεία και τυχόν θυγατρικές της) ασκείται αποκλειστικά από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ).
Η ΜΕΕ λειτουργεί σύμφωνα με τον γραπτό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Υπάγεται λειτουργικά (functionally) στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και για διοικητικά και διαχειριστικά θέματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Κύρια αποστολή της ΜΕΕ είναι η παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της. Ειδικότερα, αντικειμενικός σκοπός της ΜΕΕ είναι να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμένες ώστε να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τη λειτουργία της Εταιρείας. Συμβάλει ώστε η Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της μέσω μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, ήτοι των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.
Ο Επικεφαλής της ΜΕΕ ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Έχει τη γενική ευθύνη για τον καθορισμό της στρατηγικής και της εύρυθμης λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στην Εταιρεία, με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στη ΜΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητα και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη επιχειρησιακή μονάδα ή διεύθυνση της Εταιρείας.
Με την από 18.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κα Κατερίνα Μανιάτη.