Καθήκον της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθά την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της μέσω μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης που σκοπό έχει την αξιολόγηση και βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου οργανώνεται από το Δ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητα και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη επιχειρησιακή μονάδα ή διεύθυνση της Εταιρείας. Εποπτεύονται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου και αναφέρονται σε αυτήν.

Με την από 18.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κα Κατερίνα Μανιάτη.