Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 14 του ν. 3556/2007 «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά» – με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού – και της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1/434/3.07.2007, πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει σημαντικές συμμετοχές είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει σχετικά τον εκδότη το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης και αυτός με την σειρά του να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωσή του άμεσα, με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο, εντός 2 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της ανωτέρω παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3, β) μέτοχος του οποίου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των προηγούμενων ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου,
  2. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, σε κάθε περίπτωση μεταβολής στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίσης προς ή μεγαλύτερης από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων,
  3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 και ε) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3556/2007, υποχρεούνται να ενημερώσουν τον εκδότη εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3556/2007.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3556/2007, κάθε υπόχρεο πρόσωπο, που τυγχάνει συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα σε κοινή επενδυτική μερίδα, οφείλει να αθροίζει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες που ανήκουν στην ατομική του μερίδα με τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κινητές αξίες που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα και των οποίων είναι συγκύριος. Ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου είναι η 30.06.2007.

Η διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα προς την Εταιρεία είναι η παρακάτω:

  • Το έντυπο γνωστοποίησης προς την Εταιρεία, των υπόχρεων προσώπων, είναι το ίδιο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να είναι νόμιμα υπογεγραμμένο και να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  • Η αποστολή του εντύπου πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων υπόψη κ. Βάιου Λιάκου, Μητροπόλεως 9, 1ος όροφος, 15125 Μαρούσι.
  • Αποστέλλεται άμεσα το έντυπο από τον υπόχρεο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες (09:00 – 17:00), με FAX στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων 210 32 88 211 ή με e-mail στο LiakosV@piraeusbank.gr και επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η παραλαβή του στο 210 32 88 737, 210 61 60 434, 210 33 35 039

Σημειώνουμε ότι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο. (www.cmc.gov.gr).

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.