Ενημερωτικά / Πληροφοριακά Δελτία

Δημόσια Προσφορά Μετοχών της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» – Ενημερωτικό Δελτίο

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Μετοχές»), της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εταιρεία»), που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 29.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 12.12.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής η «Αύξηση»), και ii) στην εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-%20informative-material, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας https://trastor.gr/investors/prospectus και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης https://www.piraeusbankgroup.com/trastor-II .

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, και σε έντυπη μορφή δωρεάν, εφόσον ζητηθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα. Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Ενημερωτικό Δελτίο 05062020

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.10.2019
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 12.12.2019
Ernst & Young - Έκθεση Διασφάλισης WCAP
Ernst & Young - Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία - Έκθεση Νομικού Ελέγχου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Συγγρού 87, Δήμος Αθηναίων
Έκθεση Εκτίμησης - Ιάσονος 66-70, Κ. Καρτάλη και Αντωνοπούλου, Βόλος
Έκθεση Εκτίμησης - Κολοκοτρώνη 13Α και Ρήγα Φεραίου, Πάτρα, Δήμος Πατρέων
Έκθεση Εκτίμησης - 25ης Αυγούστου 62 και Κορωναίου, Δήμος Ηρακλείου, Κρήτη
Έκθεση Εκτίμησης - Κατούνη 12-14 και Μητροπόλεως 1, Θεσσαλονίκη
Έκθεση Εκτίμησης - Εθνική Οδός Αγρινίου- Άρτας, Δήμος Αγρινίου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Ποσειδώνος και οδός Πανώπης, Δήμος Γλυφάδας
Έκθεση Εκτίμησης - Κορίνθου 129 και Άστιγγος, θέση «Τζίνη», Πάτρα
Έκθεση Εκτίμησης - Σταδίου 67, Εργοχώρι, Βέροια
Έκθεση Εκτίμησης - Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κονίτσης, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Ιωάννινα
Έκθεση Εκτίμησης - Ελευθερίου Βενιζέλου 40, Δήμος Κέρκυρας
Έκθεση Εκτίμησης - ΕΕ.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, Γουβιές, Δήμος Κερκυραίων
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Αθηνών και Χέυδεν, θέση «Αλυκή», Βόλος
Έκθεση Εκτίμησης - Εθνική Οδός Αθηνών- Λαμίας, περιοχή Ανθήλη, Λαμία
Έκθεση Εκτίμησης - Θέση «Ράμνα», κτηματική περιφέρεια Δήμου Αλμυρού
Έκθεση Εκτίμησης - Θέση «Κονταρόλακκα», κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης, Δήμος Αλμυρού
Έκθεση Εκτίμησης - Κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Αϊδινίου, Δήμος Βόλου
Έκθεση Εκτίμησης - Πέτρου Ράλλη 457, Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Έκθεση Εκτίμησης - Αγίου Κωνσταντίνου 40, Δήμος Αμαρούσιου
Έκθεση Εκτίμησης - Συμβολή οδών Γ. Παπανδρέου και Εθνικής Αντιστάσεως, Δήμος Κομοτηνής
Έκθεση Εκτίμησης - Φαλάνθου 1-3 και Σολωμού 34-36, Δήμος Περιστερίου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 269 και οδός Μητροπολίτου Ιακώβου, Δήμος Κηφισιάς
Έκθεση Εκτίμησης - Σκαλιστήρη και Πατησίων, Δήμος Αθηναίων
Έκθεση Εκτίμησης - Φιλελλήνων 1-3 και Όθωνος, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα
Έκθεση Εκτίμησης - Κασσαβέτη 9, Δήμος Κηφισιάς
Έκθεση Εκτίμησης - Κολοκοτρώνη 1, Δήμος Κηφισιάς
Έκθεση Εκτίμησης - Ανδρέα Παπανδρέου 28, Δήμος Χαλανδρίου
Έκθεση Εκτίμησης - Τσιμισκή 64, Θεσσαλονίκη
Έκθεση Εκτίμησης - Αγίου Ανδρέου 3, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Έκθεση Εκτίμησης - Αγίου Κωνσταντίνου 49, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Σκαλίδη και Μανουσογιαννάκηδων, Δήμος Χανίων, Κρήτη
Έκθεση Εκτίμησης - Ερμού 18, Δήμος Αθηναίων
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Μεσογείων 515, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Αλίμου 36-40 & Ιονίου, Δήμος Αλίμου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Μεσογείων 109 - 111, Αθήνα
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 270, Δήμος Χαλανδρίου
Έκθεση Εκτίμησης - Βουκουρεστίου 24 & Βαλαωρίτου 4, Αθήνα
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 278 και Αγρινίου, Δήμος Χαλανδρίου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 194, Δήμος Χαλανδρίου
Έκθεση Εκτίμησης - Παναγίτσας 6, Δήμος Κηφισιάς
Έκθεση Εκτίμησης - Βουκουρεστίου 24, Αθήνα
Έκθεση Εκτίμησης - Γραβιάς 4, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Αγίου Κωνσταντίνου 47, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Τάκη Καβαλιεράτου 7, ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ Κηφισιάς
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 94 και οδός Κερασούντος 1Α, Αθήνα
Έκθεση Εκτίμησης - Συμβολή των οδών Γραβιάς 12 και Κρήτης 4, Αργυρούπολη
Έκθεση Εκτίμησης - Γραβιάς 3 και Γρανικού, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Αττική Οδός 49-55 και Προποντίδος 2, Δήμος Βριλησσίων
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Βουλιαγμένης 23 και Τζαβέλλα 13, Δήμος Γλυφάδας
Έκθεση Εκτίμησης - Οδός Μελισσίων, θέση «Μελίσσια», Δήμος Ασπρόπυργου
Έκθεση Εκτίμησης - Γρηγορίου Λαμπράκη 19 & Λεωφόρος Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά, Γλυφάδα
Έκθεση Εκτίμησης - Γρηγορίου Λαμπράκη 16 & Λεωφόρος Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά, Γλυφάδα
Έκθεση Εκτίμησης - Πατρόκλου 6 και Γκύζη, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Λεωφόρος Κηφισίας 49 και Ζηρίδη, Δήμος Αμαρουσίου
Έκθεση Εκτίμησης - Παναγίτσας 6, Δήμος Κηφισιάς

Δημόσια Προσφορά Μετοχών της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» – Ενημερωτικό Δελτίο

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Μετοχές»), της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εταιρεία»), που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 09.05.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και ii) στην εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.trastor.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης https://www.piraeusbankgroup.com/trastor
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, και σε έντυπη μορφή δωρεάν, εφόσον ζητηθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα. Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.
Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

17.07.2019 – ΕΔ Trastor 20190716