Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. δίνει σημαντική έμφαση στην Εταιρική της Διακυβέρνηση, η οποία εκτελείται υπεύθυνα από το Διοικητικό της Συμβούλιο, τις Επιτροπές καθώς και τα Διοικητικά της Στελέχη. Η Εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση της υψηλής εμπιστοσύνης των μετόχων της και συμμορφώνεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώνονται στις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του Ν. 3693/2008, του Ν.3873/2010 του Ν. 2778/1999 για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και του Ν. 4209/2013 περί οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτήσει επιτροπές με συμβουλευτική κυρίως αρμοδιότητα οι οποίες υποβάλλουν τις συστάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για εύθετη εξέταση και δράση. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από:

  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Επενδυτική Επιτροπή
  • Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
  • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
  • Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων
  • Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Εταιρικό Γραμματέα