Η Εταιρεία συστάθηκε στις 24.11.1999 και με την από 14.03.2003 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της χορηγήθηκε άδεια Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Ν. 2778/99. Το 2005 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τον Ιανουάριο του 2017 η Trastor ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η εταιρεία Wert Red S.à.r.l., (επενδυτικό όχημα της Värde Partners), απέκτησε σημαντική συμμετοχή στην Trastor, με ποσοστό 56,0%.

Το Δεκέμβριο του 2019, η εταιρεία WRED LLC απέκτησε άμεσα 61.760.434 μετοχές της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που έπαψε να κατέχει η εταιρεία Wert Red S.à.r.l..

Το Μάρτιο του 2022, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. απέκτησε το ποσοστό συμμετοχής της WRED LLC στην Εταιρεία, και κατόπιν υποβολής Δημόσιας Πρότασης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία ανήλθε σε 98,4%.