Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την εξέταση της επάρκειας και αποδοτικότητας των μελών και της σύνθεσης του Δ.Σ και των Επιτροπών του, τον διορισμό ή την παύση Διευθυντικών και άλλων Στελεχών της Εταιρείας, τον καθορισμό των αποδοχών τους, καθώς και τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ώστε να βρίσκεται πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Μέλη Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh
Jeremy GreenhalghΠρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Κορμάς
Γεώργιος ΚορμάςΜέλος, Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Σουζάνα Πογιατζή
Σουζάνα ΠογιατζήΜέλος, Ανεξάρτητο, Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ