Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν.2778/1999, καθώς επίσης και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για την ‘Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών’ και τις διατάξεις του Ν.4209/2013 περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Δραστηριοποιείται στις Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί τον αποκλειστικό σκοπό της κατά το Ν.2778/1999, όπως ισχύει, μη επιτρεπόμενης της άσκησης, είτε κατά κύριο λόγο, είτε δευτερευόντως οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, με εξαίρεση τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων διαχείρισης της περιουσίας της, η οποία αποτελεί τμήμα του χαρτοφυλακίου της.

Η Εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει χορηγήσει και την υπ’ αριθμόν 5/266/ 14.03.2003 άδεια λειτουργίας της.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ’αριθ. 740/26.11.2015 απόφασή του, χορήγησε στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(β) του άρθρου 5 του Ν.4209/2013.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας συμπληρώνεται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και τις κανονιστικές διατάξεις των εποπτικών αρχών.

Θεσμικό Πλαίσιο

Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία

 • Τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού της ΑΕΕΑΠ πρέπει να επενδύεται σε ακίνητα ή/και σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία. Η ΑΕΕΑΠ δύναται επίσης να επενδύει σε δικαιώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δικαίωματα επιφανείας, απαιτήσεις προς απόκτηση ακινήτων βάσει προσυμφώνων και σε μετοχές εταιρειών με σκοπό την επένδυση σε ακίνητη περιουσία, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ν.2778/1999
 • Το συνολικό κόστος των εργασιών για τα ακίνητα υπό ανέγερση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητη περιουσία
 • Η αξία κάθε ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά τον χρόνο απόκτησής ή της ολοκλήρωσης των εργασιών, το 25% της αξίας του συνόλου των επενδύσεων της εταιρείας
 • Ακίνητα τα οποία αποκτά η εταιρεία για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, σωρευτικά κατά την απόκτησή τους, το 10% του Ενεργητικού της

Διανομή Κερδών / Δανεισμός

 • Η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους μετόχους της τουλάχιστον το 50% των ετήσιων καθαρών κερδών της
 • Τα κέρδη από την υπεραξία που προκύπτει από πώληση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στη διανομή
 • Επιτρέπεται η σύναψη δανείων και η παροχή πιστώσεων στην ΑΕΕΑΠ από πιστωτικό ίδρυμα για ποσά που δεν υπερβαίνουν το 75% του Ενεργητικού της, με σκοπό τόσο την απόκτηση όσο και την αξιοποίηση ακινήτων στα οποία έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα της εταιρίας. Στο ύψος του επιτρεπόμενου δανεισμού περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων
 • Επιτρέπεται η σύναψη δανείων και η παροχή πιστώσεων στην ΑΕΕΑΠ από πιστωτικό ίδρυμα για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολο τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της, μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεων της σε ακίνητα

Ειδικές Διατάξεις

 • Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ έχει ελάχιστο ύψος € 25.000.000 και συγκροτείται από εισφορές:
  • Μετρητών
  • Μέσων Χρηματαγοράς
  • Μετοχές ανωνύμων εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων
  • Ακινήτων
  • Άλλων κινητών και ακινήτων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές της ανάγκες
 • Οι μετοχές της ΑΕΕΑΠ είναι υποχρεωτικά ονομαστικές
 • Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ διενεργείται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, από νόμιμο ελεγκτή, ο οποίος δεσμεύεται από την ειδική τακτική έκθεση που συντάσσεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό, από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ο εκτιμητής του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση της ΑΕΕΑΠ, μαζί με το νόμιμο ελεγκτή της
 • Η ΑΕΕΑΠ εδρεύει στην Ελλάδα

Φορολογικό Πλαίσιο

Φόρος εισοδήματος: Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεών τους.
Προκαταβολή Φόρου: 0.0%
Φόρος επί κερδών από πώληση ακινήτου: 0.0%
Φόρος επί των διανεμόμενων μερισμάτων: 0.0%
Φόρος Κατοχής Ακινήτων: Η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται σε καταβολή Βασικού και Συμπληρωματικού φόρου (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με πέντε και μισό τοις χιλίοις (0,55%) επί της συνολικής αξία των δικαιωμάτων της και αφορούν ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιεί. Για τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται υπόψη η αξία όπως προσδιορίζεται από το αντικειμενικό σύστημα
Φόρος Μεταβίβασης: 0.0%