Η Εταιρεία δυνάμει σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την από 15.07.2021 συνεδρίασή του, υιοθέτησε και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 17 Ν. 4706/2020.
Το κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμο εδώ.