Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Με την από 04.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ο κoς Βάιος Λιάκος.