€271 εκ.

Αξία
Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

€40,4 εκ.

Ταμειακά
Διαθέσιμα

€147,7 εκ.

Δανειακές
Υποχρεώσεις

€5,7 εκ.

Έσοδα από
Μισθώματα

€2,7 εκ.

Κέρδη
μετά Φόρων

€5,3 εκ.

EBITDA

€1,7 εκ.

Adj. EBITDA

55%

LTV

€1,055

Εσωτερική αξία Μετοχής

Ημερ.: 30.06.2020