Ιωάννης Λέτσιος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο κος Ιωάννης Λέτσιος είναι Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Ο κος Ιωάννης Λέτσιος διαθέτει 38ετή εμπειρία ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου & Οικονομικός Διευθυντής διαφόρων εταιριών καθώς και ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Τα τελευταία 20 έτη εργάσθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως Οικονομικός Διευθυντής θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ των οποίων «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «Πειραιώς Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε.», «Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.». Νωρίτερα (1988-1999) είχε εργαστεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στη «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.», ενώ πιο πριν (1981-1987) είχε διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Φαρμακευτικής – Βιομηχανίας «ELPEN Α.Ε.».

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1984 και κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε. (Α΄ τάξης).