Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας | Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο Δημήτρης Πολυχρονόπουλος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών καθώς και Υπεύθυνος  Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Trastor ΑΕΕΑΠ. Εντάχθηκε στην ομάδα διοίκησης τoν Μάρτιο του 2017 και είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των νομικών και δικαστικών υποθέσεων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων η κατάρτιση των συμβάσεων απόκτησης ακινήτων και επενδύσεων της εταιρείας, η παροχή νομικής υποστήριξης στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η εταιρική διακυβέρνηση και ο εντοπισμός και διαχείριση νομικών κινδύνων κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Παράλληλα ασκεί καθήκοντα Εταιρικού Γραμματέα.

Είναι δικηγόρος από το 2000 και διαθέτει ευρεία εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών θεμάτων, επιχειρήσεων, φορολογικού δικαίου και ρυθμιστικού πλαισίου. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρείας, υπήρξε επικεφαλής Νομικών Διευθύνσεων σε εταιρείες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού και της ακίνητης περιουσίας, έχοντας παράλληλα θητεύσει και ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (LLM) στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Warwick (UK) και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο.