Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-11-14T10:05:33+00:00

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το ανώτατο όργανο διοίκησης, που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και έχουν τετραετή θητεία. Η θητεία τους παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη της λήξης της θητείας τακτική Γενική Συνέλευση, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Χατζηπαύλου
Μιχάλης Χατζηπαύλου Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τάσος Καζίνος
Τάσος ΚαζίνοςΑντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Anthony lannazzo
Anthony lannazzoΜη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Τίγγης
Γεώργιος ΤίγγηςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος
Λάμπρος ΠαπαδόπουλοςΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Jeremy Greenhalgh
Jeremy GreenhalghΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος